Polat örtük enjamlary

Polat zolak Z-görnüşli, U görnüşli ýa-da bölümde başga bir görnüşi emele getirmek üçin yzygiderli sowuk egilme deformasiýasyna sezewar bolup, binýat plitalaryny gurmak üçin gulp arkaly biri-birine birikdirilip bilner.

Sowuk emele gelmek arkaly öndürilen polat örtükler, gurluşykda sowukdan ýasalan poladyň esasy önümleri.Polat list üýşmeleri topragy we suwy saklamak üçin polat örtük diwaryny emele getirmek üçin bir üýşmeleň sürüjisi bilen düýbüne sürülýär (basylýar).Köplenç kesişýän görnüşler: U görnüşli, Z görnüşli we göni web görnüşi.Polat örtükler ýumşak düýbleri we ýerasty suwlaryň ýokary derejesi bolan çuň düýbleri goldamak üçin amatlydyr.Gurluşyk ýönekeý we artykmaçlyklary suwy saklamagyň gowy ýerine ýetirilişidir we gaýtadan ulanylyp bilner.Polat örtükleriň gowşurylyş ýagdaýy Sowukdan ýasalan polat örtükleriň gowşurylyş uzynlygy 6m, 9m, 12m, 15m, şeýle hem ulanyjylaryň talaplaryna laýyklykda işlenip bilner, iň uzynlygy 24m.(Ulanyjynyň aýratyn uzynlyk talaby bar bolsa, sargyt edende teklip edilip bilner) Sowukdan ýasalan polatdan ýasalan üýşmek hakyky agram ýa-da teoretiki agram bilen berilýär.Polatdan ýasalan üýşmeleri ulanmak Sowukdan ýasalan polatdan ýasalan önümler amatly gurluşyk, çalt ösüş, ägirt uly gurluşyk enjamlaryna zerurlyk we raýat in engineeringenerçilik programmalarynda amatly seýsmiki dizaýn aýratynlyklaryna we sowukdan ýasalan polatdan ýasalan kesiş görnüşine eýe. üýşmeleri taslamanyň aýratyn şertlerine we uzynlygyna görä üýtgedip bolýar, gurluş dizaýnyny has tygşytly we ýerlikli edýär.Mundan başga-da, sowukdan ýasalan polatdan ýasalan üýşmeleň önümleriniň bölüminiň optimal dizaýnynyň üsti bilen önümiň hil koeffisiýenti ep-esli gowulaşdy, üýşmek diwaryň ini bir metre agram azaldy we taslama bahasy azaldy.

Enjamyň aşakdaky artykmaçlyklary bar:

Oper Amal öndürijiligini we önümçilik öndürijiligini gowulandyrmak

Personnel Işgärleriň girişini azaltmak, awtomatlaşdyrmagyň ýokary derejesi

The Işleýiş gurşawyny we howpsuzlygyny gowulandyrmak

Product Önümiň hiliniň durnuklylygyny, durnukly we ygtybarly galyplaryny ýokarlandyryň we dürli galyňlygy we güýji bilen materiallaryň önümçiligini kanagatlandyryp bilersiňiz

Product Önümiň hasyllylygyny ýokarlandyrmak

Equipment Enjamlaryň bahasyny arzanlatmak

German Hakyky nemes COPRA geçiş dizaýn programma üpjünçiligini ulanmak bilen, sowuk egilme profilini emele getirmek prosesiniň dartyşlaryny seljermek bilen, iň amatly sowuk egirme emele getiriş prosesi we deformasiýa geçişi rulon öndürilmänkä kesgitlenip bilner we ahyrky element simulýasiýa tehnologiýasy bolup biler simulirlemek üçin ulanylýar Sowuk rulonyň emele gelmeginde rulonyň dizaýny optimallaşdyrylýar we dizaýnda kemçiliklere ýykgyn edýän howply ýeriň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamak üçin stres-dartyş simulýasiýasy ulanylýar.

Specific Aýratynlyklary üýtgedeniňizde rulonlary üýtgetmek üçin wagt tygşytlamak üçin çalt üýtgeýän wilka we hereketlendiriji wilkany çalt öçürýän enjamlar we rulony üýtgedýän gurallar taýýarlanýar.

ea74a264b51b77942232118094daa73


Iş wagty: 21-2023-nji fewral