Metal kalsiý reňkli sim enjamlary

d0797e07

Kalsiý metaldan ýasalan sim enjamlary, esasan, kalsiý simini zolak polat bilen örtýär, ýokary ýygylykly suwuk kebşirleme prosesini kabul edýär, inçe şekillendirýär, aralyk ýygylygy birleşdirýär we ahyrky metal kalsiý reňkli sim öndürmek üçin sim alýan maşyn.Bu enjam diňe bir kalsiý ýüpek bilen örtülenok, entek tozan bölejikleri bilen örtülenok.Häzirki wagtda önümçilik tehnologiýamyz halkara ösen derejä ýetdi.

Coreadro egriji sim häzirki zaman polat öndürýän ýer iýmitlendiriji sim tehnologiýasynda giňden ulanyldy.Polat goşmaça arassalamak, eredilen poladyň işleýşini gowulandyrmak, polat topragynyň işleýşini gowulandyrmak, polat öndürmek çykdajylaryny azaltmak we ykdysady peýdalary gowulandyrmak üçin peçden başga arassalamagy ulanýar.Esasy egrilen sim Gurluş esasan garyndy reňkli sim öndürmek üçin ulanylýar.

Dişli sim önümlerini ösdürmek üçin giň ýer bar.Demir we polat eritmekde goşulan dürli peç materiallarynyň köpüsi reňkli simlere ýasalyp bilner, şonuň üçin reňkli simleriň dürlüligi gaty baýdyr.Şeýle-de bolsa, dürli erginleriň düzümi we aýratyn agyrlygy dürli-dürli.Barlygyň ýagdaýy hem dürli-dürli, bu dürli polat görnüşleriniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin garyşyk gatnaşygy we ýadro tozy hilini garyşdyrmak nukdaýnazaryndan dürli standartlary we önümçilik proseslerini talap edýär.

Soňky ýyllarda dürli içerki zawodlar tarapyndan öndürilen garyndy simli görnüşler, esasan, Si-Ca garyndy poroşok ýadrosy, titanium-demir garyndy tozy ýadrosy we ş.m. ýaly gönüden-göni goşulan peç materiallarynyň görnüşleridir. , polat görnüşleriniň köpelmegine we metallurgiýa hiliniň üznüksiz gowulaşmagyna esaslanýar.Zerurlyklary gowulandyrmak üçin, poroşok ýadrosyny özbaşdak saýlap boljak aýratynlykdan doly peýdalanyň we dürli polat görnüşleri we polat öndürijileri üçin amatly bolan simli simleriň täze görnüşini ösdüriň.Käbir görnüşler degişli kärhana ulanyjylarynyň şahsyýetini kesgitledi we önümçilik üçin ulanylýar.

img (2)
img (3)
img (4)

Iş wagty: 17-2023-nji fewral