200 × 200 turba degirmeni (awtomatiki göni kwadrat emele getiriş prosesi)

Bu önümçilik liniýasy metallurgiýada, gurluşykda, transportda, tehnikada, ulaglarda we beýleki pudaklarda uzyn kebşirlenen turbalary öndürmek üçin ýörite enjamdyr.Käbir spesifikasiýalaryň polat zolaklaryny çig mal hökmünde ulanýar we sowuk egilmek we ýokary ýygylykly kebşirleýiş usullary arkaly zerur spesifikasiýalaryň kwadrat turbalaryny öndürýär.Gönüburçly turba we ş.m. Önümçilik liniýasy önümiň fiziki hilini, bahasyny we dürli sarp ediş görkezijileriniň has ösen derejä ýetmegini üpjün etmek üçin ýetişen, ygtybarly, doly, tygşytly we ulanylýan ösen tehnologiýalary we ösen enjamlary kabul edýär.Öndürilen önümleriň hili we bahasy boýunça güýçli bäsdeşlik ukyby bar.Bäsdeşlik.

Täze gönüden-göni kwadrat prosesi adaty göni kwadrat prosesinden aşakdaky artykmaçlyklara eýedir:

(1) Gurluşyň ýüki pes, bu rulonlary üýtgetmegiň wagtyny ep-esli azaldar.

:Rulony sökmegiň zerurlygy ýoklugy sebäpli enjamlara zeper ýetýär.

. kapital dolanyşygyny çaltlaşdyrmak we önümiň ösüş siklini gysgaltmak üçin ätiýaçlyk şaýlaryny aýlaň we rulonlaryň bahasyny 80% arzanladyň.

(4) Bu usul bölümiň burçlarynda has gowy şekil, içki ýaýdan has kiçi radius, göni gyralary we has adaty görnüşi bar.

(5) Operator ýokaryk we aşak çykmak zerurlygy ýok we düwmäni ýa-da uzakdan dolandyrmak arkaly enjamy dolandyryp bilýär, bu gaty howpsuz.

(6) Zähmet güýjüni ep-esli azaldyň.

e2a403c0


Iş wagty: Fewral-18-2023